تبلیغات
Food & Beverage Management - آموزش برگزاری آنتراک درهمایشها ویا اجلاس
ازاوایل قرن 20 که ارتباطات درسرتاسرجهان بصورت دادوستد شدبرخی ازسران کشورها برای واردات وصادرات خود به کشورها سفروجلسه میگذاشتنددربین جلسات ازمشروبات الکلی ومیوه جات استفاده میشدکه این موجب میشدجلسه بعدی باتاخیر 3الی 8ساعت بعد انجام شودویکسری مشکلات برای کشورها بوجود می امد ازجمله ضرر کردن یکی ازکشورهادلیل آن هم این بودکه فرددعوت شده بامشروبات آن کشور آشنا نبود بعدها درکشورفرانسه تصمیم گرفته شد تادربین جلسات ازآبمیوه طبیعی وشیرینی جات استفاده شودکه این امرباعث شدمابقی کشورها هم ازاین پیشنهاد استقبال کنندوتاکنون این امرانجام میشود
جلسات به شکلهای متفاوت انجام میشود :کنفرانس؛همایش؛چیده مان سالن کنفرانس به شکلهای متفاوت میباشد که بامیزاین امرانجام میشود میزها بصورت T یا O یا U ویا I  چیده می شودکه گاها پذیرایی آنها قبل ازآمدن افراد سرمیز جلسه چیده میشود که درحین جلسه ازمواردپذیرایی افراد استفاده کنندویا اینکه میزی بعنوان بوفه بیرون ازسالن تهیه میکنند وتمامی اقلام پذیرایی را روی ان میچیننداقلام پذیرایی را فردصاحب جلسه انتخاب میکند که شامل چای ؛قهوه؛انواع میوه فصل؛کیک؛آبمعدنی؛ویاآبمیوه میباشددراغلب شهرها سالن آمفی تئاتر وجود نداردکه توصیه میشود درسالنهای مستطیل این کارانجام شودوصندلیها رابصورت سینمایی چیده شودوجایگاه فردسخنران رادرجلوافراد گذاشته شودوبهتراست که باوسایلی برای سخنران سن درست شود


تاریخ : سه شنبه 14 شهریور 1391 | 15:27 | نویسنده : Mansouripour 09153096473 | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.